8 Kroków Pracy z Celami: Jak Praca z Celami Podnosi Efektywność?

W USA osoby, które ukończyły studia zarabiają średnio 70% więcej i są 2 razy mniej narażone na bezrobocie. Pomimo tego, 25% studentów nie kończy studiów, a dwoma najważniejszymi powodami tego stanu rzeczy są:

 • Niezadowalający rozwój podczas studiów
 • Brak jasnych celów i motywacji

Pomimo jasnego związku wykształcenia z zarobkami i rozwojem zawodowym, wielu studentów nie jest w stanie skończyć studiów. To zagadnienie zaniepokoiło naukowców, którzy w 2010 roku przeprowadzili badanie, którego celem było sprawdzenie, czy praca z celami pozwoli dwójkowym studentom podnieść swoje wyniki w nauce i tym samym dostrzec w tym swoją szansę na osobisty rozwój podczas studiów.

Naukowcy zebrali grupę 85 studentów w wieku 18-23 lata, których średnia ocen wynosiła 2.2 (w skali 0-4). Studentów tych podzielono na 2 grupy. Jedna z grup była grupą kontrolną – wypełniła kilka kwestionariuszy i zadań niezwiązanych z wyznaczaniem celów. Druga grupa z kolei wzięła udział w 2,5 godzinnym kursie online, który skupiał się na pracy z celami w 8 prostych krokach.

8 kroków pracy z celami

 • Krok 1 – Podczas tego kroku studenci opisywali swoją idealną przyszłość, puszczali wodzę fantazji i rozbudzali swoją wyobraźnię. Opisując swoją przyszłość mieli również opisać cechy, które podziwiają u innych, umiejętności, które chcą rozwinąć, a także wyobrazić sobie swoją dalszą przyszłość w szkole i pracy oraz wiedzę, którą chcieliby nabyć i nawyki, nad którymi chcieliby popracować w swoim życiu.
 • Krok 2 – W drugim kroku zadaniem studentów było przyjrzeć się swoim wyobrażeniom i dokonać ich analizy. Na podstawie analizy mieli wyodrębnić 7-8 konkretnych celów, które przybliżą ich do tej wizji.
 • Krok 3 – Następnie studenci mieli dokonać oceny swoich celów w kolejności ważności, z wyszczególnieniem konkretnych motywacji, oceną osiągalności celów i wyznaczeniem konkretnych ram czasowych (terminów realizacji poszczególnych celów)
 • Krok 4 – W kroku czwartym zadanie studentów polegało na zapisaniu wpływu, jaki osiągnięcie każdego z wyznaczonych celów, miałoby na ich życie oraz na życie rodziny, bliskich przyjaciół i innych osób.
 • Krok 5 – W kroku piątym studenci przygotowywali plan działania w postaci określenia konkretnych kamieni milowych i strategii ich osiągania.
 • Krok 6 – W kroku szóstym studenci określali z kolei potencjalne przeszkody, które mogą stanąć im na drodze do osiągnięcia każdego celu, a także wyznaczali strategie na przezwyciężenie tych przeszkód.
 • Krok 7 –Następnie badani ustawiali konkretne miary tych celów, aby móc monitorować własne postępy i w razie potrzeby dostosować plany realizacji.
 • Krok 8 – Krok ósmy był podsumowaniem i określeniem w jakim stopniu studenci zobowiązują się osiągnąć każdy z postawionych sobie celów.

Jak możesz zauważyć powyższe 8 kroków pracy z celami zostało dobrze przemyślane i przygotowane. Te 8 kroków tworzy razem spójny proces wyznaczania i realizacji celów. Pojawia się jednak najważniejsze pytanie:

Czy praca z 8 krokami poprawiła wyniki w nauce?

osiąganie celów

Kiedy spojrzymy na wyniki tego badania zauważymy wyraźną poprawę wyników w nauce grupy, która pracowała ze swoimi celami. Po 4-ech miesiącach grupa kontrolna również poprawiła nieznacznie swoje wyniki, natomiast grupa, która ukończyła kurs wyznaczania celów miała średnio 30% wzrostu więcej niż grupa kontrolna.

Wnioski na przyszłość…

 • Tak wysoki wynik pokazuje, że praca z celami może skutecznie podnosić nasze wyniki w szkole lub na studiach.
 • Ponadto wyznaczanie celów i praca z nimi skutecznie nas motywuje i skupia naszą uwagę na rzeczach, które są dla nas naprawdę ważne. Dzięki uświadomieniu sobie swoich osobistych celów, jesteśmy w stanie spojrzeć na swoją naukę na studiach lub pracę, którą wykonujemy, z nowej perspektywy. Możemy za każdym razem odpowiedzieć sobie na ważne pytanie: Jak realizacja tego zadania przyczyni się do osiągnięcia mojego celu? 
 • Codzienne, świadome przypominanie sobie o celach bardzo pozytywnie wpływa na naszą motywację i napędza nas do realizacji tych celów.

 

Źródło: Setting, Elaborating, and Reflecting on Personal Goals Improves Academic Performance Dominique Morisano, Jacob B. Hirsh, Jordan B. Peterson, Robert O. Pihl, Bruce M. Shore (2010)